Jak działamy

ETAPY WINDYKACJI

Polubowna – przedsądowa

Jest to pierwszy, najtańszy i stosunkowo najłagodniejszy dla dłużnika etap w postępowaniu windykacyjnym. Prowadzone przez nas negocjacje skutkują najczęściej całkowitą spłatą zadłużenia, co wpływa na duże zadowolenie naszych Klientów. Podczas jego trwania nawiązujemy z dłużnikiem kontakt, który ma na celu zapoznać nas z sytuacją i umożliwić dobór profesjonalnej, zgodnej z prawem i sprawdzonej metody mającej zmotywować go do dobrowolnej zapłaty należności. Po rozpoczęciu monitowania na bieżąco informujemy Klientów o postępach w sprawie oraz o dalszych rokowaniach. Już na tym etapie gromadzimy informacje finansowe oraz administracyjne dotyczące trudniejszego dłużnika, które mogą zostać wykorzystane w kolejnym etapie – postępowaniu sądowym.

Jak działamy?

• udostępnienie Klientowi pieczęci prewencyjnej do sygnowania faktur i innych dokumentów księgowych wysyłanych do ich kontrahentów
• ustalenie danych adresowych dłużnika oraz wstępna weryfikacja firmy
• korespondencja z wezwaniami do zapłaty i informacjami o dalszych etapach windykacji
• nawiązanie kontaktu telefonicznego i osobistego połączonego z wizją lokalną
• skrupulatne sprawdzenie sytuacji finansowej dłużnika i ustalenie przyczyny zwłoki w zapłacie
• zawieranie ugód i kontrola wpływów
• konsekwentne wdrażanie sankcji za nieterminowe spłaty

Windykacja sądowa

W przypadku braku reakcji dłużnika na etapie polubownym wykorzystujemy zebrane dane i doprowadzamy do poniesienia przez niego sankcji karnych. Windykacja sądowa jest bardzo skutecznym sposobem na odzyskanie trudnych należności, jednakże paradoksalnie jest rzadko stosowana przez Wierzycieli, prawdopodobnie ze względu na obawy przed przegraniem sprawy i poniesieniem kolejnych kosztów z winy dłużnika. Łamiemy to przekonanie i korzystając z porad specjalistów sprawnie przygotowujemy dokumentację potrzebną do założenia sprawy w sądzie, a następnie przeprowadzamy Klienta przez cały proces, służąc fachową pomocą i doradztwem nie tylko do jego zakończenia, lecz do momentu całkowitego odzyskania należności i poniesionych kosztów. W trakcie trwania tego etapu nadal prowadzimy negocjacje z dłużnikiem, wysuwamy propozycje ugody oraz zbieramy bardziej szczegółowe dane dotyczące jego majątku, które będą mogły zostać użyte podczas kolejnego etapu – windykacji egzekucyjnej.

Jak działamy?

• korespondencja zawierająca przedsądowe wezwania do zapłaty oraz propozycje ugód, postępowań pojednawczych i harmonogramów spłat
• dalsze prowadzenie procesu windykacyjnego połączonego z wizją terenową oraz wykorzystaniem poważniejszych sankcji niż w przypadku etapu polubownego
• dopisanie dłużnika do BIG i KRD (opcjonalnie)
• składanie odpowiednio skompletowanych dokumentów i pozwu do sądu
• kontrola i informowanie Klienta o przebiegu procesu sądowego
• zbieranie i wykorzystywanie informacji o majątku i bieżącej działalności dłużnika

Windykacja egzekucyjna

Etap ten zaczyna swój bieg po wygraniu przez Klienta sprawy w sądzie. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego składamy dłużnikowi ostateczną propozycję dobrowolnej spłaty, która ma na celu zmotywowanie go do uiszczenia należności bez konieczności oddawania sprawy do kancelarii komorniczej. W przypadku braku reakcji ze strony dłużnika przekazujemy formalności do właściwego komornika i składamy wniosek egzekucyjny. Przez cały okres trwania egzekucji nie opieramy się jedynie na ustaleniach kancelarii komorniczej – wykorzystujemy uzyskaną przez nas wiedzę i dokumentację dotyczącą dłużnika, którą przekazujemy organom egzekucyjnym w celu szybkiej i efektywnej spłaty wierzytelności. Nasze działania w tym momencie również się nie kończą – pozostajemy bez przerwy w kontakcie z dłużnikiem, a windykator będący opiekunem sprawy na bieżąco pozyskuje nowe informacje mogące przyspieszyć zakończenie procesu egzekucji należności.

Jak działamy?

• ustalenie obecnego i ukrytego majątku dłużnika oraz osób uprawnionych do reprezentowania dłużnika
• informowanie Klienta o rokowaniach w spłacie i bieżącym saldzie dłużnika
• współpraca z komornikami, kontrola ich działań, dostarczanie informacji zebranych podczas poprzednich etapów windykacji
• po ewentualnej bezskutecznej egzekucji komorniczej zbieranie danych i dokumentacji w celu dochodzenia roszczeń od członków zarządów spółek oraz dalsze wsparcie dla Klienta w przeprowadzanym procesie

Ugoda

Ugoda może zostać zawarta na każdym etapie procesu windykacji. Ma ona na celu zabezpieczenie należności poprzez podpisanie odpowiednich dokumentów przez wierzyciela oraz dłużnika. Wówczas należność zostaje rozłożona na raty, a ich ilość oraz wysokość nie są przypadkowe – przeprowadzając analizę finansów dłużnika oceniamy, jaki system ratalny będzie najbardziej optymalny i najbardziej skuteczny w odzyskaniu długu. Po ustaleniu harmonogramu spłat nadal kontrolujemy wpłaty, a w przypadku nie dotrzymania umowy ugody ze strony dłużnika wprowadzamy sankcje – najczęściej karne, do których przygotowujemy się przez cały okres pracy z dłużnikiem.